Archive for the ‘หนังเต้น’ Category


ไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ…

Battlefield America

Battlefield America

นึกไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าหนังเต้นเรื่องนี้จะต้องแตกต่างจากหนังเต้นสัญชาติอเมริกาตระกูล Step Up หรือหนังเต้นสัญชาติอังกฤษตระกูล StreetDance เพราะหนังเรื่อง Battlefield America ที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี้ เน้นตัวละครเป็นกลุ่มเด็กๆ ซึ่งต่างจากหนังเต้นอีก 2 ตระกูลที่กล่าวมาที่เน้นตัวละครเป็นกลุ่มวัยรุ่น แต่ไม่ว่าจะเน้นไปที่กลุ่มไหน การจะทำให้หนังเต้นให้ดูสนุกซักเรื่องไม่เพียงแค่กลุ่มตัวละครอย่างเดียว แต่มันต้องเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เข้มข้น ฉากการเต้นที่ถึงใจ และเสียงดนตรีที่ปลุกเร้าอารมณ์คนดูให้ร้อนฉ่า! ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมานี้ผมแทบจะหาไม่พบเลยในหนังเต้น Battlefield America เรื่องนี้!!!
(เพิ่มเติม…)